Gupta, Shambhavi
๐Ÿจ

Gupta, Shambhavi

Sort Name
Gupta
image

About Me

Our 176G/276G Studio Community | Summer 2023

My Design Journal

CEE 176G/276G Individual Design Journal Entries | Summer 2023